Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Regulamin XXIII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji

 

I. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu, w szczególności IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (organizator etapu powiatowego i finałowego konkursu). Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

II. Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
 • przygotowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
 • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

III. Poziomy konkursu

XXIII PKM odbywa się na trzech poziomach: poziom I (uczniowie klas pierwszych liceów ogólnokształcących i  techników oraz klas ósmych szkół podstawowych), poziom II (uczniowie klas drugich liceów ogólnokształcących i techników), poziom III ( uczniowie klas trzecich liceów ogólnokształcących i klas trzecich i czwartych techników).

IV. Etapy konkursu

Konkurs (na każdym z poziomów) przebiega w trzech etapach: szkolnym, powiatowym, i wojewódzkim (finał). Poszczególne etapy każdego z poziomów (oprócz szkolnego) odbywają się w tym samym dniu i o tej samej godzinie (godz. 1000).

Konkurs odbywa się tylko w wersji stacjonarnej (w razie wprowadzenia nauki zdalnej w terminach konkursu, zostaną wskazane inne terminy jego przeprowadzenia).

Uczeń może być uczestnikiem konkursu tylko na jednym poziomie.

V. Organizacja PKM

 Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja PKM wyłoniona z macierzystej szkoły według opracowanych przez siebie zasad. Tematy zadań opracowuje komisja szkolna. Następnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2024 r. przekazuje (formalnym pismem) listy zwycięzców etapu szkolnego przewodniczącemu odpowiedniej komisji powiatowej do szkoły, w której odbywać się będą eliminacje etapu powiatowego. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisjach konkursowych na każdym z etapów konkursu oraz zgody prawnych opiekunów uczestników konkursu na wykorzystanie danych do celów konkursu (załącznik nr 1). Po przekroczeniu terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do etapu powiatowego szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłosić czterech uczniów na każdy z poziomów konkursu, zaś szkoły podstawowe jednego ucznia na poziom I. Dopuszczalna jest większa liczba zgłoszonych jednakże pod warunkiem uzyskania zgody przewodniczącego komisji powiatowej i wytypowania dodatkowej osoby do poprawy prac konkursowych. Etap powiatowy odbędzie się 17 lutego 2024r., zaś etap wojewódzki  13 kwietnia 2024r. Finałem konkursu kieruje Adam Kawałek i odbywa się on w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 82). Zestaw konkursowy będzie składał się we wszystkich etapach z pięciu zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie każdego z etapów wynosi 150 minut. Uczestnika konkursu obowiązuje rozwiązanie wszystkich ogłoszonych zadań. Każde zadanie oceniane jest w skali 0–6 pkt. Uczniowie mogą używać kalkulatorów prostych. Prace uczniów na wszystkich etapach są kodowane. Zestawy pytań konkursowych opracowują przewodniczący odpowiednich poziomów konkursu. Przewodniczący Komitetu PKM dostarcza je do odpowiednich przewodniczących komisji powiatowych.  Zespół oceniający powołuje odpowiedni przewodniczący komisji powiatowej lub wojewódzkiej. Przewodniczący Komitetu PKM nadzoruje zespół oceniający prace etapu wojewódzkiego. Prace wszystkich etapów muszą być poprawione w tym samym dniu,
w którym odbywają się eliminacje. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach poprawy można dokonać do trzech dni po zawodach danego etapu, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komitetu PKM. Protokół etapu powiatowego dostarcza przewodniczący komisji konkursowej odpowiedniemu przewodniczącemu komisji bezpośrednio wyższego stopnia w postaci elektronicznej (plik Excel-ujednolicone tabelki w exelu Sekretarz Komitetu PKM  prześle do wszystkich szkół) Sekretarzowi Komitetu PKM na adres e-mail pkmpodkarpackie@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni od daty etapu powiatowego. Listę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego ustala się na zebraniu przewodniczących komisji powiatowych po otrzymaniu wszystkich protokołów etapu powiatowego. Zebranie takie zwołuje przewodniczący komisji wojewódzkiej. Do etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani zwycięzcy etapu powiatowego (pod warunkiem zdobycia co najmniej 12 punktów za zadania etapu powiatowego) oraz wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w eliminacjach powiatowych co najmniej tyle punktów ile wynosi minimum kwalifikacyjne ustalone podczas zebrania przewodniczących komisji. Koszty dojazdu do szkoły,
w której odbywa się etap powiatowy (wojewódzki) pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość odwołania się od ilości przyznanych punktów. Odwołania takie rozpatrywane mogą być w poszczególnych komisjach powiatowych nie później niż do momentu przekazania wyników na kolejny etap. Odwołanie należy kierować do przewodniczącego danego etapu drogą pisemną lub e–mailową, z podaniem numeru zadania i krótkiego uzasadnienia wnoszonego odwołania. Listę osób zakwalifikowanych do wyższego etapu konkursu oraz listę jego laureatów i wyróżnionych w finale publikuje się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddziału Podkarpackiego SNM oraz IV LO w Rzeszowie. Uczestnicy etapu finałowego, którzy nie zdobyli tytułu laureata lub wyróżnienia w konkursie, otrzymują tytuł finalisty PKM. Uczniowie szkół podstawowych, biorący udział w  finale konkursu podlegają  odrębnej klasyfikacji. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym opublikowanie nazwiska ucznia odbierają przewodniczący komisji powiatowych podczas etapu powiatowego.

W przypadku zgłoszenie do konkursu szkoły spoza województwa podkarpackiego przewodniczący szkolnego komitetu uzgadnia udział uczniów w etapie powiatowym z przewodniczącym dowolnie wybranej komisji powiatowej (dla województwa lubelskiego z przewodniczącym komisji w Lublinie lub Janowie Lubelskim).

VI. Zadania Przewodniczącego Powiatowej Komisji PKM

 • udzielanie uczniom i nauczycielom informacji o organizacji terminach i zasadach udziału w konkursie,
 • opracowanie zasad kodowania prac etapu powiatowego ,
 • powołanie zespołu oceniającego etap powiatowy,
 • zorganizowanie powiatowego etapu konkursu,
 • nadzorowanie poprawy zadań konkursowych, która musi się odbyć w dniu etapu
 • dążenie do pozyskania ewentualnych nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w etapie powiatowym oraz sporządzenie i rozdanie dyplomów,
 • napisanie protokołu z etapu powiatowego i przekazanie go Przewodniczącemu Komisji  PKM
 • popularyzacja konkursu na terenie powiatu (rejonu).

VII. Zadania Komitetu PKM

 • opracowanie regulaminu konkursu,
 • przygotowanie zadań na wszystkie etapy (oprócz szkolnego) i kryteriów ich poprawy (Przewodniczący I, II i III poziomu PKM),
 • przygotowanie wzoru protokołów poszczególnych etapów (oprócz szkolnego),
 • dostarczenie zestawów zadań i wzoru protokołów do przewodniczących komisji,
 • zorganizowanie etapu wojewódzkiego PKM,
 • powołanie zespołu oceniającego zadania etapu wojewódzkiego.
 • wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie,
 • pozyskanie ewentualnych sponsorów etapu wojewódzkiego, sporządzenie i rozdanie dyplomów,
 • zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników dla laureatów i wyróżnionych,
 • popularyzacja konkursu.

VIII. Tematyka XXIII PKM

Poziom I

Treści występujące w podstawie programowej  szkoły podstawowej , w szczególności :

 • podzielność w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych (++),
 • liczby i działania (++),
 • wartość bezwzględna i jej własności (-+),
 • równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi(dające się sprowadzić do pierwszego stopnia) (++),
 • własności figur (++),
 • podstawowe twierdzenia planimetrii -  tw. Pitagorasa, (++),
 • własności funkcji jednej zmiennej (-+),
 • równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych (++),

Poziom II

Wszystkie treści jak dla poziomu I  na etapie wojewódzkim oraz:

 • podstawy geometrii analitycznej (równanie prostej, odległość punktów)(++)
 • dowody nierówności i tożsamości (++),
 • kąty w okręgu (++),
 • podstawy trygonometrii – zastosowanie w geometrii (++),
 • trójmian kwadratowy (w tym wzory Viete’a i zadania z parametrem) (++),
 • funkcje wielomianowe i funkcje wymierne (-+),
 • równania, nierówności i układy równań stopnia wyższego niż pierwszy (++),
 • pola figur(++),
 • twierdzenie sinusów i cosinusów (-+),

  Poziom III

Wszystkie treści jak dla poziomu II  na etapie wojewódzkim oraz:

 • wielomiany (+,+),
 • równania i nierówności stopnia n (+,+),
 • figury w układzie współrzędnych (+,+)
 • funkcja wymierna (-,+)
 • kombinatoryka (-,+)
 • własności czworokątów (+,+)

Wyjaśnienie :(++) oznacza zagadnienia obowiązujące od etapu powiatowego konkursu,

- (-+) oznacza zagadnienia obowiązujące podczas finału konkursu.

 

Temat wiodący XXIII PKM: Wyrażenia algebraiczne i działania na wyrażeniach algebraicznych.

 

IX. Skład Komitetu XXIII PKM

 

mgr Adam Kawałek – Przewodniczący Komitetu PKM, Przewodniczący OP SNM, PCEN w Rzeszowie , ul. Niedzielskiego 2, e-mail: akawalek@2com.pl lub akawalek@pcen.pl ),  Sekretarz Komitetu PKM

mgr Dorota Gajdek – Przewodniczący I Poziomu PKM (IV LO, ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów)

mgr Wiesław Bać – Przewodniczący II Poziomu PKM (IV LO w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów),

mgr Aldona Stolarska – Ferenc – Przewodnicząca III Poziomu PKM ( IV LO w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 82, 35- 036 Rzeszów)

X. Przewodniczący komisji powiatowych konkursu (wchodzą w skład Komitetu PKM)

L.p.

Powiat

Przewodniczący komisji powiatowej

Szkoła, w której odbędzie się etap powiatowy konkursu

1.

brzozowski

mgr Katarzyna Rozenbajgier

Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie,

ul. Prof. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów

2.

jasielski

mgr Renata Władyka

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,

ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło

3.

sanocki

mgr Ireneusz Stawarz

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku,

ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok

4.

bieszczadzki i leski

mgr Bernard Baran

Liceum Ogólnokształcące w Lesku,

ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko

5.

krośnieński  (grodzki i ziemski)

mgr Ewa Jaklewicz

I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie,

Księdza Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno

6.

stalowowolski

mgr Tomasz Szabat

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli,  ul. Stanisława Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola

7.

niżański

mgr Janusz Niemiec

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko

8.

tarnobrzeski (grodzki i ziemski)

mgr  Grzegorz Serwan

I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu,  ul. Dominikańska 7, 39-400 Tarnobrzeg

9.

kolbuszowski

mgr Joanna Kozubal,

mgr Jadwiga  
Michalczyk

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej,

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

10.

ropczycko-sędziszowski

mgr Agnieszka Smolak

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce

11.

strzyżowski

mgr Jerzy Moskal
 

Liceum Ogólnokształcące  w Strzyżowie,

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

12.

mielecki

mgr  Wojciech Maryniak

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu,

ul. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec

13.

dębicki

mgr Jolanta Pietrzyk.

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy,
ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica

14.

leżajski

mgr Barbara Klekacz

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku,

ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk

15.

rzeszowski (grodzki i ziemski – technika i licea profilowane)

mgr Beata Bieńko,
mgr Iwona Dyderska

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie,

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

16

rzeszowski (grodzki i ziemski –licea ogólnokształcące

mgr Joanna Skoczylas,

mgr Piotr Drąg

IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,
ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów

17.

lubaczowski

mgr Justyna Wit

Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie,

ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów

18.

przeworski

mgr Honorata Dyrkacz

I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk

19.

jarosławski

mgr Katarzyna Trynkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące  im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław

20.

przemyski (grodzki
 i ziemski)

mgr Wojciech Psik

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,

ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

22

przemyski (grodzki
 i ziemski)

mgr Leszek Sochański

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu,

ul. B-pa Glazera 44, 37-700 Przemyśl

23

janowski

mgr Jarosław Widomski

Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II nr 1, 23-300 Janów Lubelski woj. lubelskie

24

lubelski

mgr Grzegorz Wierucki

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin

 

Przewodniczący Komitetu PKM

Adam Kawałek

Kontakt: telefon: 17 8534097 w. 31

Załączniki:
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij